punkt Polityka Prywatności

I. Dane osobowe

§ 1

1. Osoba korzystająca z usługi Newsletter oferowanej przez Gridley Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, aby móc korzystać z tej usługi musi podać swój adres e-mail.

2. Adres e-mail podany przy rejestracji w usłudze Newsletter, a także inne dane osobowe ewentualnie podane później w toku jej wykonywania przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

§ 2

1. Administratorem danych osobowych jest Capital Part 12 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000250375, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, REGON 140402490, NIP 5272495107, zwana dalej "Administratorem Danych".

2. Administrator Danych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, umowy.

§ 3

1. Osoba korzystająca z usługi Newsletter ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora Danych.

2. Usunięcie danych osobowych w postaci adresu e-mail, na który wysyłany jest Newsletter, ze zbioru Administratora Danych jest możliwe tylko wraz z wypowiedzeniem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

3. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne dla świadczenia usługi Newsletter.

§ 4

Administrator Danych przetwarza dane osobowe użytkowników usługi Newsletter w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5

Dane osobowe zebrane przez Administratora Danych mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

II. Środki techniczne stosowane przez Administratora Danych

§ 6

Administrator Danych stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Inne

§ 7

Każdy ma możliwość korzystania z usługi Newsletter anonimowo lub pod pseudonimem. Dla korzystania z niej niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail, który nie musi zawierać imienia i nazwiska danego użytkownika.

§ 8

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Danych polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@stara-cegielnia.pl.